Köszönjük, hogy igénybe veszed szolgáltatásunkat!
Felelõsség

A Felhasználók által a szexhirdetesek.hu oldalon közzétett tartalomért (ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemû vagyoni vagy nem vagyoni kárért) kizárólag a Felhasználók tartoznak felelõsséggel. Következésképpen, a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetõvé vagy elérhetõvé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzõi vagy jogi oltalom alá esõ szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bûncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.
A hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak az üzemeltetõ által meghatározott méretû és mennyiségû kép,- és/vagy szöveg tartalmak (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. Felhasználói Tartalomnak minõsül többek között minden egyéb, a Felhasználók által a szolgáltatás keretén belül megosztott vélemény, írás, hozzászólás is. A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött tartalom eltávolítására.
Az információs rendszerek biztonságát sértõ magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az üzemeltetõ birtokában lévõ személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelõs, ezért az üzemeltetõ felelõsségét kizárja.

üzemeltetõ a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelõsséget nem vállal.

üzemeltetõ ezenfelül nem tehetõ felelõssé és nem vállal felelõsséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbõl, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésbõl származó olyan károkért, amelyek a szexhirdetesek.hu-n található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerzõdéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
Továbbá üzemeltetõ semmilyen felelõsséget nem vállal harmadik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Amennyiben az üzemeltetõ tudomására jut, hogy Felhasználó harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértõ tartalmat helyezett el a szexhirdetesek.hu-n, a jogsértõ tartalmat akár elõzetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelõsséget az adott tartalom elhelyezéséért felelõs személyre hárítja. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén üzemeltetõ a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében.

A szexhirdetesek.hu üzemeltetõje fenntartja magának a változtatás jogát mind az általa üzemeltetett weboldal, mind pedig az azokon szereplõ apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében, valamint a hirdetési feltételek módosításában. Továbbá az üzemeltetõ fenntartja magának a jogot a szexhirdetesek.hu oldalain elhelyezett tartalmak minden elõzetes értesítés nélküli törlésére az alábbi esetekben:

-jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
-a netikett szabályaiba vagy a jó erkölcsbe ütközik
-nem a rovat jellegének megfelelõ
-az oldal struktúrájába nem illõ adatok, képek, fájlok
-megtévesztõ információt tartalmaz
-szerzõi jogokat, személyhez fûzõdõ jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
-erõszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz
-félelemérzetet kelt
-indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellõ információt, a valóságnak vélhetõen nem megfelelõ adatokat tartalmaz
-ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelõ formátumú

Amennyiben a Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseibe ütközõen vagy egyébként visszaélésszerûen használja a szolgáltatást, az üzemeltetõ jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetõvé tett tartalmat elõzetes értesítés nélkül törölni.

Az üzemeltetõ fenntartja annak jogát, hogy amennyiben a teljes weboldal eladásra kerül, úgy az új tulajdonos számára a weboldalon szereplõ hirdetés regisztrációkor használt e-mail címét is az új tulajdonos számára átadja.
Az üzemeltetõ fenntartja annak jogát, hogy a nem megfelelõ kategóriában szereplõ hirdetéseket elõzetes értesítés nélkül átsorolja más, a hirdetés tartalmának megfelelõ kategóriába. Amennyiben a hirdetés feladója szándékosan, több alkalommal is rossz kategóriában adja fel hirdetését, kizárható a hirdetõk körébõl. Az üzemeltetõ nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes mûködését. Az oldalak használata a Felhasználó saját kockázatára és felelõsségére történik.
Az üzemeltetõ nem vállal semmilyen felelõsséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébõl, illetve az oldalak elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredõ vélt vagy valós károkért.
üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás elérésébõl. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

Leállások

Az üzemeltetõ nem vállal felelõsséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár elõzetes értesítés nélküli – szüneteltetésébõl, illetve a teljes leállításából eredõ károkért, továbbá nem vállal felelõsséget a változtatásokból eredõ károkért sem.

Egyéb rendelkezések

A szexhirdetesek.hu oldal szolgáltatásainak használatával a Felhasználók elfogadják a jelen szerzõdés feltételeit. A szexhirdetesek.hu jogosult a szerzõdés bármikori módosítására. A módosítást követõen a szolgáltatás további használata a Felhasználó részérõl a szerzõdés módosításának elfogadását jelenti.

szexhirdetesek.hu eladó weboldal